Ôn tập tin học lớp 11 HK2 năm học 2013 - 2014

Ảnh của gnvinapc

Forums: 

ÔN TẬP LỚP 11 HK2 MÔN TIN HỌC NH 2013-2014

Xem kỹ các phần sau:

Bài 11 Kiểu mảng

1. cú pháp khai báo mảng 1 chiều trực tiếp và gián tiếp.

Cú pháp khai báo mãng 1 chiều:

Trực tiếp:

Var A : array[1..100] of integer;

Ôn tập tin học lớp 10 HK2 năm học 2013 - 2014

Ảnh của gnvinapc

Forums: 

Định dạng “màu chữ của văn bản là màu xanh” thuộc mức định dạng nào?

a. kí tự

b. văn bản

c. đoạn

d. trang

[<br>]

Khi kết thúc soạn thảo văn bản với Writer, và thoát khỏi phần mềm này bằng lệnh File → Exit sẽ xuất hiện hộp thoại với 3 tùy chọn [Save | Discard | Cancel]. Tùy chọn Discard có ý nghĩa:

a. Thoát và không lưu tập tin

b. Bỏ hộp tùy chọn này

c. Lưu lại và đóng cửa sổ

d. Lưu tập tin với một tên mới

[<br>]

TH10 - Bài tập gửi Email

Ảnh của gnvinapc

Forums: 

1 - Truy cập vào trang Gmail.com và tạo một tài khoản

2 - Đăng nhập vào hộp thư 

3 - Bấm nút SOẠN xuất hiện cửa sổ tương tự:

Gửi đến Email của thầy ở địa chỉ tinhocthptbinhchanh@gmail.com

với YÊU CẦU nội dung và hình thức như sau

Chủ đề: TH10 - 10Ax - Họ và tên

Các trang

Nhận tin từ GiangTH RSS